pátek 21. listopadu 2014

Thursday, 30th October - ACTIVE CITIZENSHIP

The last working day of activities was dedicated to finding out how we can use what we learnt during the project. After morning pilates energizer (which was also great as a wake-up activity) we watched a short video about people helping each other and so contributing to a better community atmosphere. This was a nice introduction to what followed.


First of all we discussed in international groups what the term ‘active citizenship’ meant to us and then we presented our groups’ consensus to the others. Most of us agreed that it includes contributing to our community life, helping others, solidarity, solving problems by ourselves and not only waiting for what the (local) government to do it for us. However, we hit one interesting problem, too: as the Netherlands is monarchy, there are no citizens at all, and active involvement in civil society is quite difficult as well. But at this point it was time to get really active. We divided ourselves into national groups and got clear but not simple task: to find a solution for one problem that afflicts us in our country or community and present it. It was quite interesting to see how many different issues are there to be solved.

Whereas some groups would tackle inactivity of young people, other would try to improve communicating abilities in foreign languages. One of the groups presented us a nice (and already working) example of how to support solidarity in a community.


Unfortunately, all good things come to an end. And so our project had to abide by this cruel rule of the universe too. In the afternoon there were the very last activities left, during which we evaluate the whole week – fairy-tales reflection, circle of candles (people pass on a candle, whoever has the candle can share any ideas, thoughts and impressions) and writing of messages to paper stuck on our backs. We also finally discovered who our secret friends were. After official project closing and awarding Youthpasses we said goodbye during a farewell party.Čtvrtek 30. října - AKTIVNÍ OBČANSTVÍ

Poslední den aktivit byl věnován tomu, jak můžeme uplatnit v praxi všechno to, co jsme se naučili během celého projektu. Po ranním „pilates-energizeru“ (který nás také pořádně probral) jsme shlédli krátké video o řetězci lidí, kteří si vzájemně pomáhají a tím přispívají mj. k lepší atmosféře v jejich komunitě. To byl pěkný úvod k tomu, co mělo být hlavním tématem dopoledních aktivit.


Nejprve jsme v mezinárodních skupinách diskutovali o tom, co pro nás znamená termín „aktivní občanství.“ Většinou jsme se shodli na tom, že jde o přispívání ke společnému životu naší komunity, pomáhání ostatním, solidaritu, proaktivní řešení problémů namísto čekání, co udělá vláda a úředníci. Narazili jsme však také na zajímavý problém, neboť v Nizozemí, které je konstituční monarchií, občané prakticky neexistují a také uplatňování u nás běžných občanských svobod (demonstrace, happeningy apod.) je tam dosti obtížné. Ale to už přišel čas na praktický workshop. Dostali jsme jasný, ale nikoli jednoduchý úkol: najít řešení pro jeden problém, který nás v naší komunitě trápí. Bylo zajímavé sledovat, kolik různých otázek je potřeba vyřešit. Zatímco jedna skupina chtěla bojovat s neaktivitou mladých lidí, druhá se zaměřila na zlepšení nízké úrovně komunikačních schopností v cizích jazycích. Jeden tým nás také seznámil s hezkým (a navíc již vyzkoušeným) nápadem, jak podpořit solidaritu v komunitě.


Bohužel vše musí jednou skončit. Nejinak tomu bylo s tímto projektem. Na odpoledne tak zbyly už jen poslední aktivity, během nichž jsme hodnotili uplynulý týden – reflexe prostřednictvím pohádkového příběhu, kruh svíček (jednotliví účastníci si předávají svíčku, kdo ji právě má, může sdílet své myšlenky a dojmy) a psaní vzkazů na papír, nalepený na zádech. Také jsme konečně zjistili, kdo byl náš „tajný přítel“, který nám celý týden zpříjemňoval dárky a drobnými pozornostmi. Po oficiálním ukončení projektu a předání Youthpassů jsme se rozloučili a užili si poslední společné chvilky na rozlučkové party.

Wednesday, 29th October - POSTER FAIR, BRNO

Wednesday, the most important day of the whole project, culmination of all the activities – Poster Fair held in the city of the father of genetics, J. G. Mendel, Brno. All of the participants carefully packed their posters and started their journey to Brno after breakfast.


The first stop in Brno was at the hill Petrov, exactly in the Cathedral of Saints Peter and Paul where most of participants climbed to the very top to admire the beauties of the city of Brno.

Through Zelný trh square and the Freedom Square we got to the town hall of Southmoravian region. Here we were welcomed by Mr. Parolek and Ms. Beranová, the Councillors of Southmoravian region, who welcomed us to Brno and gave us promotional materials. As a thanks for their hospitality we gave them T-shirs and mugs of our project. Nice highlight of the visit was beautiful view from the roof of the City hall, where everybody could admire the view of Brno, and especially the Špilberk castle.


After this nice visit it was the Poster Fair´s turn in the Centrum Mendelianum!

First, the Mendelianum Centre was introduced to participants – its individual parts, aim and main installations. After this introduction, participants prepared their posters and put them to prepared panels. Poster Fair was about to start! The vibe of conference hall of the Centre Mendelianum was incredible! A lot of positive energy was floating around together with plenty of ideas, questions and answers! All the participants were awarded by long applause and appreciation of organizes for doing a really amazing job!


The city tour was planned for the afternoon. There was free time for participants to see all the beautiful sights of Brno, for visiting cafés or local pubs and by six o´clock, everybody was invited to taste the traditional Czech meal – svíčková (marinated beef sirloin) with Czech beer or wine! Most of the participants liked this meal very much and a lot of them were actually looking forward to that! These were Czech and Slovak participants who knew this amazing meal very well!

After this very tiring day there was a journey back with a delayed train and one hour waiting for the next bus in Břeclav. However, neither this waitingspoilt our good mood and reminiscing about this amazing day while drinking tea or beer in a local pub.


Středa, 29. října - POSTER FAIR, BRNO

Středeční den představoval vyvrcholení všech aktivit, a to akcí Poster Fair, která se konala v městě působení otce genetiky, J.G. Mendela, v Brně. Účastnici pečlivě zabalili všechny své postery do tubusu a po snídani jsme již mohli vyrazit na autobus do Břeclavi, odkud jsme vlakem přejeli do Brna. První brněnská zastávka byla na vrcholu brněnského Petrova, přesněji v katedrále svatého Petra a Pavla, kde se většina účastníků vyšplhala až na vrchol, kde mohli obdivovat krásy Brna. Přes Zelný trh a náměstí Svobody jsme se dostali na krajskou radnici, kde jsme se dočkali milého přijetí. Krajští radní Jihomoravského kraje, pan Parolek a paní Beranová pozdravili a vedli krátkou rozpravu s účastníky projektu. Jako milé překvapení pro nás měli připravené propagační materiály, za jež jsme se jim vzápětí odvděčili tričkem a hrnečky s logy projektu.Na střeše sídla Jihomoravského kraje jsme poté s vlajkami udělali krásné fotky a vydali se vstříc centru Mendelianum, kde probíhal Poster Fair!

Nejdříve bylo centrum Mendelianum představeno účastníkům – jeho jednotlivé části, význam i hlavní expozice. Následně si účastníci ve trojících nainstalovali své postery na připravené panely a Poster Fair mohl začít! Atmosféra konferenční místnosti sálu centra Mendelianum byla neuvěřitelná! Proudila zde spousta pozitivní energie, nápadů, otázek a odpovědí! Všichni účastníci byli odměněni dlouhým potleskem a uznáním organizátorů za výborně odvedenou práci.


Odpoledne následovala prohlídka města. Účastníci měli volný čas na to, aby prošli další krásné brněnské památky, navštívili kavárny či místní pivnice a na šestou hodinu byli všichni pozváni na tradiční české jídlo, a to na svíčkovou s knedlíkem a pivem! Většina účastníků z této večeře byla nadšená a spousta se na ni dokonce i těšila dopředu! Jednalo se především o české a slovenské účastníky, kteří svíčkovou dobře znají!

Po náročném dni následoval přesun na zpožděný vlak, kvůli kterému jsme museli hodinu čekat v Břeclavi na další spoj. Ani toto čekání nás však neodradilo od dobré nálady a analýzy úžasného dne nad čajem či pivem v místním podniku!
Tuesday, 28th October - EMPATHY AND INTEGRATION

This day was aptly named "Empathy and Integration" as it was exactly what our participants were experiencing for a considerable part of the day. We woke up to a crisp sunny morning and a pleasant surprise awaited in the form of a spacious gym that was our playground for the day.

This day was led under the professional supervision of two experts from the Center of Adapted Physical Activity from Palackého University in Olomouc (http://apa.upol.cz/). Experts Martin Kučera and Mgr. Radka Bartoňová brought a number of fascinating tools, such as eight sport wheelchairs, tandem bike or a hand-bike.


But we started slowly. As they say, you need to learn to walk before you can to run. So we first tried what it is like to be deprived of our sight in pairs. One was sighted while the other was not. The sighted person led the blind-folded one led them through a hurdle track or threw a ball (with bells inside) to and fro.


Then the participants were divided into four teams in which they chose one person who would be “blind”. The task of each group was to navigate the blind person through a hurdle track where they needed to find and fetch a coloured object. Initially, groups were allowed to navigate their blind ones using words. In the final round of this exercise words were forbidden and groups needed to come up with a set of sounds with which they navigated their blind ones.

After lunch we focused on the importance of social inclusion of visually impaired and physically disabled into the society and active life. We watched and discussed Paralympic games which was very emotional and even tears were shed how overwhelmed some of us were by the amount of empathy we felt with the visually impaired and physically disabled.

The day was still sunny in the afternoon and we were able to enjoy the fresh air by trying out tandem-bike cycling, experience the speed of a hand-bike or try what it is like to lead a blind(folded) person. The experts Martin and Radka also showed the participants how to transport a person in a wheel-chair down and up the stairs.


In the last part of the afternoon, the participants were divided into teams and were asked to create a physical game/activity which would include both a visually impaired person as well as a wheelchair user. It was a tough nut to crack but the participants battled it fiercely and succeeded.

In the evening we had a refreshing evening at the bowling club in Lednice, where even the most competitive individuals were able to finally use up all their skills.Úterý, 28. října - EMPATIE A INTEGRACE

Na státní svátek jsme se probudili do překrásného slunečného dne, kdy účastníky hned ráno čekalo milé překvapení ve formě změny pracovní místnosti z konferenční místnosti na Lázních Lednice do prostorné tělocvičny Základní školy Lednice.

Na místo před účastníky dorazili experti z Centra Aplikovaných Pohybových Aktivit (APA) z katedry tělesné kultury z univerzity Palackého v Olomouci (http://apa.upol.cz/). Experti Martin Kučera a Mgr. Radka Bartoňová dovezli spoustu skvělých pomůcek, mj. osm sportovních vozíků, tandemové kolo či handbike.


Začali jsme ale pozvolna. Nejprve jsme si slepotu "osahali" ve dvojicích, kdy jeden vidoucí druhého "nevidomého" vedl, vedl ho přes překážkovou dráhu, házeli jeden druhému balon (s rolničkou uvnitř), a pak se ve dvojici prohodili. Poté byli účastníci rozděleni do čtyř týmů, ve kterých měli za úkol navigovat jednoho „slepého“ po překážkové dráze tak, aby vyzvedl a přinesl určitý předmět. Zezačátku skupiny mohly používat k navigaci slova, ve finální verzi hry však slova byla zakázána a skupiny se musely domluvit na zakódovaných zvucích, kterými svým „slepým“ signalizovali kam jít.


Odpoledne jsme se věnovali v první části paralympijským hrám a důležitosti inkluze tělesně a zrakově postižených do všech složek aktivního života společnosti. Ve druhé části odpoledne, kdy nám počasí stále přálo, jsme vyzkoušeli tandemové kolo a handbike. Všichni účastníci si také vyzkoušeli, jaké to je vést slepého s bílou hůlkou po venkovním terénu.


Nechyběla také ukázka přepravy vozíčkáře do a ze schodů. 

V poslední části odpoledne pak účastníci byli rozděleni týmů, ve kterých měli za úkol sami vymyslet aktivitu, do které by začlenili člověka na vozíčku a zrakově postiženého. Skupinky se nám nad tímto tvrdým oříškem sice trochu zapotily, ale stálo to za to.

Po tomto náročném dni nás čekal osvěžující večer strávený na bowlingu, kde i ty nejkompetitivnější nátury byly schopné vytížit svého soutěživého ducha.

Monday, 27th October - INTERACTIVE GENETICS

The day began with a very warm welcome from the mayor of Lednice at local Town Hall. We were given his blessings and some commemorative gifts.


But the part everybody was eagerly waiting for was yet to come. As the next part of the morning program was visiting Lednice Chateau and its surroundings. But first we got to experience what it was like to be rich back in the days when a marvellous tour conductress with remarkably witty remarks guided us through the distinctive and admirable rooms of the chateau.
 

Then we took a walk through the area heading for a local oddity – the Minaret. Ultimately we were let down a bit as it was closed for maintenance. Staying positive we took a boat ride back to the chateau.


The program in the afternoon was dedicated to an interactive DNA workshop. It started with brief information about this very important molecule, so we could utilize this knowledge when set up for a few tasks. For example we had to decipher single letters from a DNA sequence in order to figure out names of some of the most prominent scientists that took part in the unravelling the mystery of the DNA. The final challenge, that took place outside when the weather was sunny, was to make couples and enhance your newly created baby in a way each couple found important. In the end we started working on our posters for the Wednesday fair.


Luckily for us, the day was not over yet. Something both expected and unexpected had been waiting for us. The Night of Prejudices! Each country drew a different country and was instructed to make a short play about how the people from the drawn country are usually stereotypically perceived in their homeland. With no hard feelings everybody had a great time and even if we recognized some of the national flaws, we laughed a lot!Pondělí, 27. října - INTERAKTIVNÍ GENETIKA

Náš den začal na lednické radnici, kde se nám dostalo vřelého přivítání od pana starosty. Zároveň jsme obdrželi několik upomínkových předmětů, aby se nám na pobyt v Lednici krásně vzpomínalo.


Ovšem program, na který jsme všichni toužebně čekali, měl teprve přijít. Další částí ranního bloku aktivity totiž byla návštěva lednického zámku a jeho okolí. Zpočátku jsme mohli na vlastní kůži pocítit, jak se v tehdejších dobách měli bohatí lidé, zatímco nás paní průvodkyně s velmi osobitým humorem a vtipnými připomínkami prováděla jedinečnými a honosnými zámeckými pokoji. Následně jsme se vydali na procházku parkem vstříc místní pozoruhodnosti – minaretu.


Na konci jsme ovšem byli poněkud zklamaní, neboť byl minaret pro nutné opravy uzavřen. Snažili jsme se ovšem zůstat dobře naladěni, k čemuž nám pomohla zpáteční cesta lodí.

Odpolední program byl věnován interaktivnímu DNA workshopu. Ten začal krátkou přednáškou obsahující informace o této nadmíru důležité molekule, abychom mohli následně tyto vědomosti uplatnit při plnění zadaných úkolů. Například jsme měli dešifrovat jednotlivá písmena ze sekvence DNA, abychom zjistili jména několika velmi významných vědců, kteří se podíleli na odhalování záhad obklopujících DNA.


Poslední výzvou, kterou jsme plnili venku na sluníčku, bylo utvořit páry a vylepšit si naše nově počaté dítě tak, jak každý pár uznal za vhodné. Nakonec jsme začali práci na našich posterech, které jsme měli prezentovat ve středu na přehlídce.

Naštěstí pro nás den ještě neskončil. Něco jak očekávaného, tak překvapujícího na nás teprve čekalo. Noc předsudků! Každá země si vylosovala jinou zemi a měla zahrát krátké představení o tom, jak jsou lidé z jimi vylosované země obvykle vnímáni v jejich domovině. Bez jakékoliv zloby či urážek se všichni bavili a i když jsme některé z našich národních kazů jednoznačně rozeznali, věru jsme se nasmáli!


čtvrtek 20. listopadu 2014

Sunday, 26th October - BIOETHICS

After Sunday breakfast we all warmed up for a day of learning about Bioethics with a little energiser before our first workshop began. Our first workshop was focused on Genetically Modified Organisms (GMO). It began with a PowerPoint presentation followed by a group debate about ‘What do you think about GMO?’

Then the participants were split into two groups, ‘For’ and ‘Against’, the ‘for’ argued that GMO will create more food and animals and the ‘against’ argued that GMO is not ethical, but the question I ask you is ‘what is ethical in Bioethics?’


Then the participants were divided into groups of 5 where they had to create their own genetically modified organisms (using potatoes, carrots, onion, etc.) and present their ideas to each other.


After a short coffee break we did team building exercises. We played a game based on finding out ‘what makes us unique’ and ‘what we as a group have in common’.

Continuing our day of learning about Bioethics other bioethical topics were introduced to participants. They enjoyed interesting presentations which were led by external experts in their field followed by another group discussion. Discussion is a powerful tool of bioethics and it is very important for bringing the participants and their thoughts together.


After our last coffee break the participants were divided into groups of 3. They then started to think about the introduction of the poster fair. The groups had to choose topics in Bioethics and then started working on their posters which they would later present in Brno on the following Wednesday.

The topics ranged from ‘When does life begin?’‘GMO’, ‘Euthanasia’, ‘Active Citizenship’, ‘Spinal cord injuries’, ‘Meat the future’ and ‘Monsato’ both based on GMO.


After dinner we organised a ‘Night Game’ for the participants, this consisted of 3 groups, each equipped with a map. Their task was to get to 3 places on the map and solve 3 different tasks. After each task was completed they were given a cue which would lead them to solve the game by guessing the final word. The tasks were to sing a song, find a word using a device and a complete list of brain teasers.


Neděle, 26. října - BIOETIKA

Po nedělní snídani jsme se všichni rozehřáli krátkým cvičením, abychom si užili den plný Bioetiky. Náš první workshop byl zaměřen na geneticky modifikované organismy (GMO), který začal prezentací a následně proběhla skupinová debata na téma “Co si myslíme o GMO?”.


Následně byli účastníci rozděleni do dvou skupin, z niž jedna byla zastáncem a druhá odpůrcem GMO. Skupina pro GMO zdůrazňovala, že pomocí této metody můžeme získat více plodin a zvířat. Na druhou stranu odpůrci nesouhlasili s touto metodou, protože není etická. Moje otázka ovšem zní “Co je etického na Bioetice?”.

Potom následovala další malá skupinová aktivita, ve které byli účastníci rozděleni do skupinek po 5 a zaúkolováni vytvořením jejich vlastní GMO (pomocí brambor, mrkve, cibule, atd.) a na závěr jej prezentovat ostatním. Po krátké přestávce jsme udělali teambuildingové cvičení. Hráli jsme hru zaměřenou na nalezení “co mě dělá ve skupině jedinečným” a “v čem je skupina stejná, tudíž silná”.


Odpolední část pokračovala druhým workshopem ohledně dalších bioetických témat. Všichni jsme si užili zajímavé prezentace, které byly vedeny externími odborníky a na závěr zakončeny skupinovou diskuzí. Přičemž diskuze je v těchto tématech velice silným nástrojem. 


Po naší poslední přestávce byli účastníci rozděleni do skupin po třech. Byl jím představen koncept “poster fair” a následně si měli zvolit vlastní téma z bioetiky, na kterém začali pracovat. Práce všech skupin byly vystaveny v Brně a skupinami odprezentovány ve středu. Skupinami zvolené témata na “poster fair” byly: Kde začíná život?, GMO, eutanazie, aktivní občanství, poranění páteře, maso budoucnosti a Monsato.


Po večeři jsme pro účastníky uspořádali “Noční hru” pro 3 skupiny s mapou. Úkolem bylo dle mapy najít 3 místa a splnit jednotlivé úkoly. Po splnění každého úkolu skupiny dostali klíče k vyřešení hry a uhádnutí soutěžního slova. Úkoly byly: zazpívat společně písničku, nalézt dané slova pomocí speciálního zařízení a vyřešit sérii hlavolamů.
Saturday, 25th October - ICEBREAKING DAY

Saturday, 25th October was the very first day of activities of our youth exchange „Connecting through Science“, in which six countries were involved: the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Estonia and the Netherlands.

At first, we have played a lot of name- and get-to-know-each-other games that were very exciting for all of us. One of these games where we stood in the circle and each one of us said their names and made a signature movement. Then the person next to the previous one had to repeat both all of the previously said names as well as their signature movements. The most difficult task was for the last person in the circle – he or she had to repeat all the names and movements! This and other activities were very efficient so most of the participants learnt each other´s names the very first day.


The next task for the organizers was to introduce the whole programme to participants and after this introduction there was time for more activities! The non-formal and informal education was also introduced.


International teams were created for the next activity that consisted of four tasks or zones. The first one was an artistic one where everybody created their own badges with his or her name. Everybody was really happy to have this lovely badge. The second task was to debate about whatever the participants wanted, the third zone was relaxing and the fourth was creative again – everybody created his or her own envelope with their name on it which we later used for the Secret friend game.


“Expectations, desires, fears and contributions” was the next activity that could not be missing! With connection to the topic of our youth exchange participants used chromosomes for this activity and into these chromosomes theywrote their expectations, desires, fears and contributions.

Setting the rules was the next extremely important activity and these rules were set by the participants themselves in international groups. Organizers later on put all the rules together and added some technical stuff and behaviour at the pension and Spa Lednice.

Afternoon activity: Mission impossible! Participants were wondering around the beautiful surrounding of the town of Lednice and fulfilling individual tasks. 


Intercultural night was an amazing event where all the nations introduced their food, drinks and interesting facts about their countries. Every nation had a table decorated with their flag and everybody had a chance to make their performance more interesting by singing a song, dancing or telling us their national traditions.


During the first day we could observe the initiation of “ice breaking” and disruption of a group of individuals from different countries and connection into one international group. Some individuals felt closer to each other, made new friendships based on the same interests or attitudes. Participants realized that in multicultural society they always can find somebody who will be on the same wavelength.


Sobota, 25. října - ICEBREAKING DAY

Sobota 25. října, den, kterým začínal celý program našeho projektu Connecting through Science, jehož se účastnilo šest zemí: Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko a Holandsko.

Den jsme začali spoustou zábavných seznamovacích her. Jedna z nich byla, když se účastníci seskupili do kruhu, a úkolem bylo, aby každý předvedl jednoduchý pohyb poté, co vyslovil svoje jméno. Poslední účastník měl nejtěžší úkol, musel říci postupně jména všech a nezapomenout připojit správný pohyby ke správnému jménu. Tyto a další aktivity byly velice účinné, a tak si téměř každý zapamatoval hned první den většinu jmen zúčastněných. 


Dalším úkolem pro organizátory bylo obeznámit účastníky s programem a náplní celého týdne a také s pojmy neformální a informální vzdělávání. Po tomto úvodu jsme se pustili do dalších aktivit!

Pro další aktivitu byly vytvořeny mezinárodní týmy, které se postupně měnily na čtyřech stanovištích. První stanoviště bylo výtvarné, kde si každý v rámci své kreativity vytvořil svůj odznak (svoji placku) se svým jménem. Na každém bylo vidět, že má radost z tohoto originálního výrobku. Na druhém stanovišti mohli účastníci debatovat o jakémkoliv tématu, třetí zóna byla relaxační a čtvrtá zóna byla opět kreativní – kde si každý podle vlastního vkusu vyrobil obálku se svým jménem, která byla později použita k oblíbené hře Secret friend.

Expectations, desires, fears and contributions byla další aktivitou, která nesměla chybět. Ve spojení s tématem projektu účastníci svá očekávání, tužby, strach a příspěvky vpisovali do před-tištěného chromozomu. 

Další důležitou aktivitou bylo stanovení pravidel, která si účastníci určili sami ve skupinkách. Závěrečné zhodnocení bylo na poté organizátorech, s přidáním ještě menších technických věcí ohledně chování a řádu na penzionu i na samotných lázních Lednice, kde probíhala většina aktivit projektu.

Odpolední aktivitou byla Mission impossible, kdy účastníci blíže poznávali okolí Lednice a plnili zde jednotlivé úkoly.


Večer byl ve znamení Intercultural night – kde jednotlivé národy představily své pochutiny, pití a uvedli zajímavosti o své zemi. Každý národ měl svůj připravený stůl ozdobený vlajkou a všichni měli možnost svou prezentaci oživit tradičními písněmi, tanci a zvyky.


Během prvního dne aktivit došlo k počátkům "prolomení ledů" a narušení jakési skupiny jednotlivců zúčastněných zemí a spojení v jeden mezinárodní celek. Došlo ke sblížení mezi jednotlivými účastníky, navázání přátelství osob podobných zájmů postojů či aktivit a zjištění, že v multikulturní společnosti se dá najít vždy někdo, s kým budeme naladěni na "stejnou vlnu".

neděle 28. září 2014